home
Dziekan Dekanatu IWsp SZ

Ks. płk Zenon Surma urodził się 22.06.1958 w Długołęce k/Wrocławia.  9 maja 1988 roku ukończył studia teologiczne na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu uzyskując tytuł magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 21.05.1988 w katedrze wrocławskiej z rąk J.E. Ks. Kard. Gulbinowicza. 15.06.1993 r. uzyskał  tytuł magistra - licencjata z zakresu historii kościoła, a studia doktoranckie na tejże uczelni ukończył w roku 1996. Od 1981 jest członkiem Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów. Posługę w Ordynariacie Polowym WP rozpoczął w 1992. W 1993 został mianowany kapelanem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu.W 1993 mianowany na stopień kapitana, w 1997 na stopień majora, w 2001 na stopień podpułkownika i w 2006 na stopień pułkownika Wojska Polskiego.W 1995 został Administratorem Parafii Wojskowej pw. Św. Elżbiety we Wrocławiu. W 1997 r., 15 czerwca został Proboszczem Parafii Wojskowej pw. Św. Gabriela Archanioła w Zegrzu z zadaniem budowy kościoła garnizonowego i kapelanem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. Decyzją Konferencji Episkopatu Polski, w 1997 wybrany został Krajowym Duszpasterzem Honorowych Dawców Krwi. W 1996 otrzymał brązowy Medal pamiątkowy "Zasłużony dla Wojsk Inżynieryjnych". Został także odznaczony brązowym, srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP. W 1999 otrzymał Medal pamiątkowy Polskiej Wojskowej Służby Krwi. W 2002 uhonorowany został najwyższym odznaczeniem nadawanym honorowym dawcom krwi przez PCK - Kryształowym Sercem. Posiada brązowy, srebrny i złoty "Medal za zasługi dla obronności kraju" a od 2009 "Wojskowy Krzyż Zasługi" przyznany przez Prezydenta RP. Posiada także brązowy i srebrny medal "Siły zbrojne w służbie Ojczyzny".  W 2006 r. Delegatem Biskupa Polowego WP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolsiego.  W dniu 1 stycznia 2005 został mianowany przez Biskupa Polowego WP gen. dywizji Tadeusza Płoskiego Diecezjalnym Ojcem Duchownym Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. 29 maja 2007 r. w dniu konsekracji kościoła Matki Boskiej Fatimskiej w Zegrzu w dowód uznania za dzieło wybudowania kościoła został mianowany Kanonikiem Kapituły Katedralnej Ordynariatu Polowego w Polsce. W 2008 ks. kan. płk Zenon Surma został uhonorowany najwyższym wyróżnieniem wojskowym dla żołnierza zawodowego jakim jest wpis do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej. Wyróżnienie to zostało przyznane "za wybitne zasługi w ruchu honorowego krwiodawstwa oraz znaczące osiągnięcia w działalności służbowej i duszpasterskiej" wybudowanie w 90 procentach kościoła w Zegrzu ze środków pozabudżetowych). Posiada także Odznakę Honorową PCK I, II i III stopnia oraz Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca krwi I, II i III stopnia.  W 2008 za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju ruchu honorowego krwiodawstwa PCK otrzymał Medal 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK. W tym samym roku Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił ks. kan. płk Zenona Surmę Medalem Pamiątkowym  "Pro Mazovia" - za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego, a Rada Miasta Serock uhonorowała medalem "Za zasługi dla Miasta i Gminy Serock".  Minister Zdrowia w 2009 przyznał Odznakę "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla zdrowia narodu".

Ks. kan. płk Zenon Surma jest honorowym dawcą krwi od 1978. Dotychczas oddał ponad 50 litrów krwi. Podczas swej pracy duszpasterskiej wśród żołnierzy Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu a następnie w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu organizował liczne spotkania na temat honorowego krwiodawstwa.
Dekretem Ks. Bp. Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka z dnia 23 stycznia 2011 r. ks. kan. płk Zenon Surma objął jako proboszcz parafię garnizonową w Bydgoszczy a Dekretem z dnia 19 maja 2011 r. został mianowany dziekanem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Pomorskiego Dekanatu Wojskowego.
Dekretem Bp. Polowego WP Józefa Guzdka z dnia 19 września 2011 r. ks. kan. płk Zenon Surma został powołany na trzyletnią kadencję jako członek Komisji ds. Budownictwa Sakralnego i Sztuki Kościelnej - ponowienie z dniem 19.09.2014 r.

Dekertem Bp. Polowego WP Józefa Guzdka z 28 listopada 2011 r. został powołany na pięcioletnią kadencję Rady Kapłańskiej Odrynariatu Polowego, jako członek z wyboru - ponowienie dekretem z dnia 5 października na kolejną pięcioletnią kadencję.  

Dekertem Bp. Polowego WP Józefa Guzdka z 7 grudnia 2011 r. został powołany na pięcioletnią kadencję jako członek Kolegium Konsultatorów Ordynariatu Polowego - ponowienie dekretem z dnia 11 październia 2016 r. na kolejną pięcioletnią kadencję.

Na podstawie Zarządzenia nr 299/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego  z dniem 30 lipca 2012 r. został powołany w skład  Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Dekretem Księdza Biskupa Polowego Józefa Guzdka z dnia 17 kwietnia 2012 r. został mianowany szefem i przewodnikiem XXI pieszej pielgrzymki na Jasną Górę w sierpniu 2012 roku, dekretem z dnia 28 września 2012 r. został mianowany szefem i przewodnikiem XXII pieszej pielgrzymki na Jasną Górę w sierpniu 2013 r., dekretem z dnia 18 września 2013 r. został mianowany szefem i przewodnikiem XXIII pieszej pielgrzymki żołnierzy na Jasną Górę,  w sierpniu 2014 r., dekretem z dnia 8 października 2014 r. został mianowany dowódcą i przewodnikiem XXIV pieszej pielgrzymki żołnierzy na Jasną Górę w sierpniu 2015 r., dekretem z dnia 29 września 2015 r. został mianowany szefem i przewodnikiem jubileuszowej XXV pieszej pielgrzymki żołnierzy na Jasną Górę w sierpniu 2016 roku, dekretem z dnia 3 października 2016 roku został mianowany szefem i przewodnikiem XXVI pieszej pielgrzymki żołnierzy na Jasną Górę w sierpniu 2017 roku.

Dekretem Biskupa Polowego  dekretem z dnia 8 września 2014 r. został mianowany przedstawicielem Ordynariatu Polowego ds. Roku Życia Konsekrowanego, dekretem z dnia 25 lutego 2015 r. kapelanem Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy.

W uznaniu zasług dla Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego dekretem Biskupa Polowego gen. bryg. Józefa Guzdka z dnia 11 września 2015 r. został mianowany Kanonikiem Gremialnym Kapituły Katerdalnej Ordynariatu Polowego w Polsce.

Postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2016 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Medalem Złotym za długoletnią służbę.